* لطفا مدرسه محل سکونت خود را با توجه به محدوده های مشخص شده در نقشه راهنما انتخاب نمایید *                                                    * ثبت نام قطعی زمانی است که مدارک لازم از جانب مدرسه تحویل گرفته شود و رسید دریافت کرده باشید *